Výuka

Hlavním posláním jakékoliv univerzity je vzdělávání studentů a výchova nových absolventů. Čím prestižnější univerzita, tím kvalitnější absolventi. Jedním z našich hlavních cílů je proto přispívat fakultě svými znalostmi a schopnostmi k tomu, aby se posunula v oblasti své excelence směrem ke světové špičce. Výsledkem je několik předmětů, kterou jsou plně v gesci našeho centra a které si mezi studenty získali během své existence svou praktičností velkou oblibu.Rysy výuky CZM

Propojení teorie s praxí

Studenti si sami vyzkouší, jak to funguje v reálné praxi. Tam, kde je to časově možné, chceme, aby si studenti vyučované znalosti prakticky ověřili a sami potvrdili, že i teorie má své praktické použití. Zapojení externistů a partnerů vnáší do výuky reálné zkušenosti a pohled zvenčí.

Týmová spolupráce

Základem úspěchu nejsou vždy jen odborné znalosti, ale především schopnost komunikace s různými lidmi a týmová spolupráce vedoucí ke společnému cíli. Klademe proto důraz na práci v týmu a směřujeme studenty k intenzivní a vyrovnané spolupráci jak mezi sebou tak i s vyučujícími.

Byznysový pohled

Doplňujeme tradiční technické myšlení studentů ČVUT o byznys pohled. Rozvíjíme komunikační i manažerské dovednosti a simulujeme reálná omezení projektů tak, aby studenti dokázali posoudit všechny klíčové aspekty projektů a snížila se pravděpodobnost neúspěchu.

Vyučované předměty

Zimní semestr

Základy projektového řízení (ZPR)

Předmět nabízí odpovědi na otázky jako jak řídit projekt a tým, jak uchopit problém a připravit vizi projektu, jak plánovat práci, jak správně organizovat úkoly a vzájemně spolupracovat, jak komunikovat v týmu, ale také na co si dát pozor a jaká jsou rizika při realizaci IT projektů. Jako specialisti na problematiku informačního managementu ve spolupráci s externisty a partnery připravujeme ucelený intenzivní kurz základů projektového řízení, který je také povinnou součástí námi spoluutvářeného studijního programu Softwarové inženýrství a technologie.

Tvorba informačních systémů (TIS)

Předmět si klade za cíl seznámit studenty s praktickými podmínkami realizace informačních systémů a jejich typy. Absolvováním předmětu získá student vazbu mezi různými potřebami trhu (zákazníků) a znalostí různých technologií (databáze, programovací jazyky, grafické rozhraní, atd.). Znalosti získané v tomto předmětu jsou na jedné straně základem pro vedení a řízení projektů realizace informačních systémů, stejně jako na druhé straně podklad pro výběr vhodného řešení problému (včetně technologie), dodavatele a následný dozor nad dodávkou informačního systému třetí stranou.

Procesní řízení (ISP)

Procesní řízení je úvodem do problematiky Business Process Managementu (BPM), která je moderním a stále populárnějším směrem v řízení organizace. Podstatou předmětu je naučit studenty „uchopit“ reálný problém, popsat jej formou procesu, ten namapovat do konkrétní technologie a odsimulovat jeho chování. BPM v praxi představuje propojovací můstek mezi technologickým a business pohledem na fungování firmy. Slouží jako účinný nástroj pro efektivní komunikací, systematický rozvoj a optimalizaci firemních zdrojů.

Objektový návrh a modelování (OMO)

Objektově-orientovaný přístup dnes drtivě převažuje ve všech aspektech vývoje softwaru: analýze, návrhu i implementaci. Cílem tohoto kurzu je dovést studenty k solidnímu porozumění základním pojmům objektové teorie a nastínit jejich formální základy.

Řízení projektů (RPR)

Nově garantujeme také magisterský předmět Řízení projektů. Cílem předmětu je poskytnout studentům přehled o problematických oblastech řízení projektů, ukázat typické chyby, na nichž projekty ztroskotávají a připravit je do praxe na roli vedoucího projektu i na roli člena projektového týmu. Součástí bude rozbor případových studií s předpokládanou aktivní účastí studentů. Připraveno na základě best practices projektového řízení, s pomocí IBM metodologie řízení projektů a na základě vlastních zkušeností přednášejícího s řízením projektů v IT.

Letní semestr

Informační systémy (INS)

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou informačních systémů a jejich implementace. V rámci předmětu jsou seznámeni s "běžnými" typy systémů a vhodností jejich použití pro odpovídající uživatele. Studenti mimo jiné získají povědomí o oblastech nasazení a využití CRM, ERP, MRP a dalších typech systémů. Nezbytnou součástí předmětu je seznámení s klíčovými myšlenkami výběru informačního systému, hodnocení přínosnosti systému pro konkrétního zákazníka, způsobu nasazení a implementace formou projektu. Důraz je kladen na provedení úvodní analýzy fungování zákazníka, pochopení jeho potřeb a namapování na existující typy informačních systémů, popřípadě rozhodnutí o vytvoření systému nového. Bez tohoto pochopení je většina implementací neúspěšná. V závěru semestru jsou studenti seznámeni s problematikou provozu, podpory a údržby informačních systémů, dopady legislativy a zákonů na implementaci a specifiky implementace ve státní správě.

Reference

Chcete se zapojit do výuky CZM? Zapište si naše předměty!

Nabídka našich předmětů se neustále vyvýjí, ale naše hodnoty a zaměření vždy zůstává. Pokud se vám naše nabídka líbí, nezapomeňte si naše předměty zapsat také v KOSu. Rádi se s vámi v semestru potkáme.

Kontakt

Některé služby tohoto webu využívají kvůli zjišťování návštěvnosti soubory cookie. Pokud Vám to vadí, můžete to odmítnout.

Top